top of page

Litteratur

 

Alle bøkene mine er skrevet på bakgrunn av egne erfaringer, med mange eksempler fra hverdagen.
Samtaler med barn og foreldre danner utgangspunktet for det jeg skriver. Du kan også lese om bøkene, samt bestille dem på Gyldendals hjemmesider. I høyremargen finner du oversikt over litteratur oversatt til andre språk.

Forside bok Emilie Kinge - Empati hos voksne i møte med barn med spesielle behov
Empati hos voksne i møte med barn med spesielle behov (Gyldendal, 1999)​

 

Boken retter oppmerksomheten mot empati som begrep og kvalitet og knytter dette opp mot barn med samhandlingsvansker, eller såkalt sosial-emosjonelle vansker i barnehagen. Den reiser bl.a  spørsmål om hva som fremmer og hva som hindrer vår empati, om empati kan læres og hvordan vi kan arbeide med vår egen evne til empati. Veileding blir nevnt som et viktig virkemiddel i denne sammenheng.


Boken må sies å være praksisnær og gir mange eksempler på hvordan empati arter seg i praksis. Også oversatt til svensk og dansk.

Boken kan bestilles fra gyldendal.no. Trykk her for e-bokutgaven.

Forside bok Emilie Kinge - Barnesamtaler
Barnesamtaler (Gyldendal, 2006)

 

Boken handler om hvordan vi kan benytte den gode dialogen til å komme nærmere barns egne tanker, følelser og opplevelser. Hvordan kan vi via slike samtaler hjelpe barn til økt selvinnsikt og –forståelse slik at de bedre skal kunne uttrykke egne følelser og behov på en hensiktsmessig måte? Og hvordan kan vi bli bedre til å snakke med barn, ikke bare til dem? Å hjelpe barn til økt selvforståelse er en viktig forutsetning for barns reelle medvirkning hjemme og/eller i barnehagen/skolen.

 

Boken er oversatt til svensk og dansk. Andre utgave av boken er utgitt i 2016 og er i salg på gyldendal.no

Forside bok Emilie Kinge - Hvor er hjelpen når den trengs?
Hvor er hjelpen når den trengs?​ (Gyldendal, 2009)

"Hvor er hjelpen når den trengs?" handler om barn og unge som av ulike grunner strever mer enn andre med oppmerksomhet, konsentrasjon og i samhandling med andre. Og den handler om foreldrene deres, og foreldres opplevelser i møte med oss som arbeider i barnehage, skole eller i hjelpeapparatet for øvrig.


Boken handler om hvordan vi som profesjonelle kan øke vår forståelse for den situasjonen foreldrene befinner seg i gjennom en holdning av empati og anerkjennelse og gi dem en hjelp i tråd med deres ønsker og behov. Lykkes vi i dette vil vi kunne bidra til å styrke denne barn – foreldre relasjonen som i bunn og grunn vil gi barn de viktigste forutsetninger for god læring og utvikling.

Boken kan bestilles fra gyldendal.no.

Forside bok Emilie Kinge - Tverretatlig samarbeid omkring barn
Tverretatlig samarbeid omkring barn (Gyldendal, 2012)

Hvordan kan et nært tverretatlig samarbeid gi barn og deres foreldre hjelp og støtte i tråd med deres behov? Hva hindrer og hva fremmer et godt tverretatlig samarbeid? Hvordan kan den enkeltes kompetanse brukes inn i det tverretatlige samarbeidet til beste for barn og foreldre?

 

Boken beskriver spesielt dialogens særtrekk og prinsipper og det legges vekt på hvordan vi i fagfeltet kan utvikle og bedre vår dialogiske kompetanse. Boken beskriver også hvordan dialogen som samtaleform kan benyttes i tider med anstrengt kommunikasjon som konfliktløsningsstrategi. Boken tar utgangspunkt i forelsrehistorier og deres opplevelser, ønsker og behov danner utgangspunktet for teoripresentasjon, refleksjon og drøfting. Dette gjør boken praksisnær og velegnet som utgangspunkt for refleksjon og drøfting av egen praksis.

Boken kan bestilles fra gyldendal.no

Empati - nærvær eller metode? (Gyldendal, 2014)

Dette er en ny bok om et «gammelt» tema og handler om vår empati i møte med andre mennesker generelt og med barn, unge og foreldrene deres spesielt.

 

Vår empati kan åpne nye dører i denne kontakten og føre oss lenger enn noen metode eller teknikk kan. Empati er en varm og levende kvalitet, men utfordrer også våre kognitive ressurser, som evnen til refleksjon og analyse. Dette for å forhindre at vi blir for sterkt følelsesmessig engasjert, for medfølende og smittet av den andres følelser og opplevelser, eller at vi blir for rasjonelle, saklige og distanserte.

 

Et kjent utsagn som: «Det går an å bli for empatisk òg, da!!» synes å ha lite relevans. Det viktige er hva vi gjør når! Empati er en kvalitet som leder oss til handling og kommunikasjon, og det er hvorvidt våre handlinger og vår kommunikasjon er til støtte og hjelp for den andre, som teller, og som avgjør graden av vår empati. Etter hvert har begrepet «mentalisering» blitt introdusert som en utvidelse av empatibegrepet. Mentalisering som kvalitet vil også bli beskrevet i boken.

Boken kan bestilles fra gyldendal.no

Forside bok Emilie Kinge - Empati - nærvær eller metode?
Forside bok Emilie Kinge - Barnesamtaler 2. utgave
Barnesamtaler 2. utgave (Gyldendal, 2016)

Dette er en revidert utgave av "Barnesamtaler" utgitt i 2006. Boken er utvidet med to nye kapitler om å skape en kultur for de gode og utviklingsstøttende samtalene ("Barnehagen og skolen som kultur og læringarena"), foreldresamabeid og tverrfaglig/tverretatlig samarbeid. Se forøvrig beskrivelsen av Barnesamtaler (2006) under.

Boken kan bestilles på gyldendal.no

Forside bok Emilie Kinge Utfordrende atferd i barnehagen
Utfordrende atferd i barnehagen (Gyldendal, 2015)

Barn utfordrer oss ulikt gjennom sine handlinger, sin væremåte og sine reaksjonsmåter, enten disse arter seg som utagerende eller innagerende atferd.

 

Ofte retter vi mer oppmerksomhet mot atferden og mindre mot årsakene og det barnet indirekte kommuniserer til oss gjennom sine handlinger. Og ofte er vi mer tiltaks- og løsningsfokusert enn fokusert på barnets behov. Vi opplever gjerne å «ha prøvd alt». I realiteten har vi som regel prøvd mye av det som ikke virker. For å iverksette meningsfulle og virksomme tiltak må vi se tiltakene i sammenheng med barnets behov. Opplever barnet at det blir sett? Hørt? Forstått? Hjulpet?


Barns atferd har alltid en årsak. Dette boka skal hjelpe deg til å se etter, og forstå, de bakenforliggende årsakene. Og til å hele tiden huske: Barn er så mye mer enn sin utfordrende atferd.

Boken kan bestilles fra gyldendal.no

Empati

Närvaro eller metod
(Studentlitteratur AB, 2015)

Den svenske oversettelsen kan kjøpes på studentlitteratur.se

Forside bok Emilie Kinge - Empati - Närvaro eller metod

Utmanande beteende i förskolan (Studentlitteratur AB, 2016)

Den svenske oversettelsen kan kjøpes på studentlitteratur.se

Forside bok: Emilie Kinge - Utmanande beteende i förskolan

Oversatt litteratur

Forside bok Emilie Kinge - Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov
Forside bok Emilie Kinge: Anette Sandberg - Med sikte på förskolan - barn i behov av stöd
Med sikte på förskolan - barn i behov av stöd (Studentlitteratur AB 2009, revidert 2014)

"Boken vänder sig till blivande förskollärare, speciallärare och special­pedagoger. Den bör också läsas av alla som arbetar i förskolan och som möter barn i behov av stöd samt politiker och kommunala skol­administratörer."

​Mitt bidrag er kapittel 5: Bokstavbarnen. Boken kan bestilles på studentlitteratur.se

Forside bok Emilie Kinge  - Barnsamtal - den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för barn med samspelssvårigheter

Barnsamtal - den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för barn med samspelssvårigheter

(Studentlitteratur AB, 2008)

Den svenske oversettelsen kan kjøpes på studentlitteratur.se

Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov

(Studentlitteratur AB, 2000)

Den svenske oversettelsen kan kjøpes på studentlitteratur.se

Anerkendende samtaler med børn - Det anerkendende samvær og samtalens betydning for børn i samspilsvanskeligheder (Dafolo A/S, 2010)

Den danske oversettelsen kan bestilles som e-bok på dafolo-online.dk.

Forside bok Emilie Kinge  - Anerkendende samtaler med børn
bottom of page